VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Titulinis/VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

  

PASTATO IR ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIŲ MOKYKLOS G. 40, PALANGA,

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 

 1. BENDROJI DALIS
  • Pastato ir žemės sklypo, esančių Mokyklos g. 40, Palanga, vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato tvarką, kuria vadovaujantis pastate, esančiame Mokyklos g. 40, Palanga (toliau – Pastatas), esančių patalpų savininkai (toliau – Savininkai) naudojasi savo nuosavybės teise priklausančiomis patalpomis, šiam Pastatui priskirta teritorija, transporto priemonių įvažiavimu, parkavimu ir išvažiavimu iš Pastato kiemo aikštelės (teritorijos).
  • Taisyklės parengtos, atsižvelgiant į tai, kad pagal Civilinio kodekso 4.83 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatas teisėtais patalpų Savininkų (naudotojų) interesais laikoma Pastato vidaus tvarkos taisyklių nustatymas.
  • Taisyklėmis siekiama suburti Savininkus, įsigyjančius patalpas Pastate, dalyvauti Pastato valdyme ir tausoti, gerinti bei gražinti gyvenamąją ir poilsio aplinką, įgyvendinti savo, kaip patalpų savininko, teises ir pareigas, susijusias su jiems priklausančių bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu ir priežiūra, aktyviai rūpintis Pastato bei Pastatui priskirtos teritorijos būkle, nustatyti buitinio ir laisvalaikio triukšmo prevencijos priemones, puoselėti ramų ir kultūringą poilsį, stiprinti bendruomeniškumą susikuriant gražią ir ramią poilsio aplinką.
  • Už šių Taisyklių reikalavimų nesilaikymą Savininkams teisės aktų nustatyta tvarka gali būti taikoma atsakomybė.
  • Savininkas, įsigydamas Pastate patalpas, pritaria šioms Taisyklėms ir įsipareigoja jų laikytis. Šios Taisyklių nuostatos gali būti peržiūrėtos ir pakeistos/papildytos Pastato patalpų Savininkų susirinkime Savininkams priėmus sprendimą arba Savininkams balsuojant raštu teisės aktų nustatyta tvarka. Vadovaudamasis Civilinio kodekso 4.85 straipsniu ir kitais teisės aktais, Pastato administratorius šaukia patalpų Savininkų susirinkimus arba organizuoja balsavimą raštu. Iki kol Savininkų susirinkime Savininkai priims sprendimą dėl šių Taisyklių, šios Taisyklės keičiamos ir papildomos Administratorius sprendimu, apie kurį Administratorius informuoja Savininkus. Šios Taisyklės galioja iki kito juridinio asmens (Pastato patalpų Savininkų bendrijos ar kito juridinio asmens) įsisteigimo ir atitinkamo jo priimto sprendimo dėl šių Taisyklių.
  • Taisyklės yra privalomos Savininkams (bendrasavininkams), taip pat jų šeimos nariams, nuomininkams ir Savininkų valdomų patalpų naudotojams.
  • Pastatui ir jam priskirtam žemės sklypui administruoti skiriamas administratorius (toliau – Administratorius). Administratoriaus pagrindinis uždavinys – administruoti Pastatą ir žemės sklype esančių bendrojo naudojimo objektus, užtikrinti jų priežiūrą, įgyvendinti ir užtikrinti šių Taisyklių laikymąsi, atlikti kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

 1. BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTAI

Bendrojo naudojimo objektai – bendroji dalinė Pastato Savininkų nuosavybė. Tai yra:

 • Bendrosios konstrukcijos – pagrindinės Pastato laikančiosios (pamatai, sienos, perdengimai, stogas) ir kitos konstrukcijos (laiptinių konstrukcijos, skiriamosios konstrukcijos, fasadų apdailos elementai, įėjimo į namą laiptai, išorės durys, laiptinių laiptų konstrukcijos, nuožulnos ir stogeliai);
 • Bendroji inžinerinė įranga – Pastato vandentiekio, kanalizacijos, dujų, šilumos, elektros, telekomunikacijų ir rodmenų tinklai, ventiliacijos kameros, vamzdynai ir angos, šildymo radiatoriai, elektros skydinės, televizijos kolektyvinės antenos ir kabeliai, šilumos mazgai, karšto vandens ruošimo įrenginiai, katilinės ir kita bendro naudojimo inžinerinė techninė įranga bendrojo naudojimo patalpose ar konstrukcijose, taip pat šie objektai, įrengti atskiriems gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams nuosavybės teise priklausančiose patalpose, jeigu jie susiję su viso Pastato inžinerinės techninės įrangos funkcionavimu ir jeigu jie nėra trečiųjų asmenų nuosavybė;
 • Bendrojo naudojimo patalpos – Pastato laiptinės, holai, koridoriai, pusrūsiai ir kitos patalpos, jei jos nuosavybės teise nepriklauso atskiriems patalpų savininkams ar tretiesiems asmenims;
 • Bendrojo naudojimo teritorija ir juose esantys įrenginiai – bendrosios dalinės nuosavybės teise ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais Pastato patalpų Savininkų naudojamas ir (ar) valdoma teritorija ir joje esantys įrengimai, laikinieji pastatai ir kiti Administratoriaus įrengti statiniai. Taip visi kiemo teritorijoje esantys įrenginiai – žolynai, augalai, bei kitas materialus kilnojamas bei nekilnojamas turtas (vejos, parkavimo vietos bei parkavimo aikštelė, lauko apšvietimo įrenginiai, lauko, mažoji architektūra, tokia, kaip suoliukai, stoginės dviračiams, sandėliukai, dviračių saugojimo vietos, vaikų žaidimo aikštelės, bei kiti įrenginiai esantys šio pastato kiemo teritorijoje). Žemės sklypas nuosavybės teise nepriklauso atskiriems patalpų savininkams.

 

 1. BENDRŲ PATALPŲ NAUDOJIMO TVARKA
  • Draudžiama Pastato patalpose ir visose bendro naudojimo patalpose, įskaitant vidinį kiemą ir kitą visą teritoriją, pastatų stogus ir palėpes, laikyti degiąsias, sprogstamąsias, kitas žmogaus sveikatai ir gyvybei pavojingas medžiagas, pavojingus įrenginius ir (ar) prietaisus.
  • Draudžiama Pastato teritorijoje keisti pastatytų įrenginių vietą, juos gadinti, ardyti ar kitaip keisti esamą būklę bei sudėtį. Gyventojas matydamas asmenis, kurie gadina ar ardo šalia Pastato esančius įrenginius privalo pranešti pagalbos telefonu 112.
  • Griežtai draudžiama rūkyti visose bendro naudojimo patalpose, įskaitant laiptines.
  • Savo veiksmais (veikla) priteršus bendrąsias patalpas ir Pastato prieigas, būtina išvalyti užterštą plotą.
  • Išeinant iš bendro naudojimo patalpos, bendro koridoriaus, kuris yra atskirtas durimis, jeigu tuo metu ten nėra kito asmens, privaloma užrakinti duris ir išjungti apšvietimą.
  • Draudžiama išmontuoti, taisyti, keisti bendro naudojimo patalpose esančius apskaitos, šildymo, elektronikos prietaisus bei įrenginius. Pastebėjus bendro naudojimo patalpose esančių sistemų ir/ar prietaisų gedimus privaloma kuo skubiau informuoti Administratorių.
  • Draudžiama užimti, užtverti, užstatyti daiktais ar kitaip užgriozdinti bendrąsias patalpas, laiptines.
  • Tyliuoju paros metu, t.y. nuo 20 val. iki 8 val. darbo dienomis ir nuo 22 val. iki 10 val. savaitgaliais ir švenčių dienomis draudžiama triukšmauti ar kitaip trikdyti aplinkinių ramybę, atlikti Pastato patalpų remonto, apdailos darbus.

 

 1. IŠKYLŲ VIETA
  • Administratorius Pastato sklypo teritorijoje nustato vietą iškyloms, kuria Pastato gyventojai pageidaujant galės naudotis iškylų surengimui.
  • Patalpų Savininkai, nuomininkai ir naudotojai privalo laikytis visų priešgaisrinės saugos, higienos, švaros ir kitų saugumo reikalavimų iškylos vietoje. Iškylų eiga neturi trikdyti kitų Pastato gyventojų poilsio, už tai atsakingas iškylą surengęs patalpų Savininkas, nuomininkas ir naudotojas.
  • Už priešgaisrinę saugą atsakingas suaugęs, blaivus asmuo, kuris kuria lauko kepsninę. Kuriant lauko kepsninę neleisti išplisti ugniai, neuždūminti Pastato teritorijos.
  • Šašlykinės kūrenimui išsirinkti tinkamas priemones, negalima kūrenti plastmase ir kitomis draudžiamomis medžiagomis.
  • Naudojant degųjį skystį užtikrinti, kad aplink lauko kepsninė 5 metrų spinduliu nebūtų suaugusiųjų arba vaikų.
  • Privaloma turėti priemones išsiplėtusiai liepsnai užgesinti.
  • Paliekant iškylos vietą, lauko kepsninė (šašlykinė) turi būti visiškai užgesinta ir išvalyta.
  • Draudžiama gadinti, ardyti ar kitaip keisti pastatytų įrenginių vietą, būklę.
  • Nešiukšlinti ir kitaip nekenkti gamtai, neleistinu metu, nustatytu šiuose taisyklėse netriukšmauti ir kitaip nedrumsti kitų gyventojų ramybės.
  • Po naudojimosi, palikti tvarkingą iškylų vietą ir įrenginius.

 

 1. VAIKŲ ŽAIDIMO ERDVĖ
  • Administratorius nustatytoje vietoje suteikia galimybę Pastato gyventojams ir jų vaikams naudotis vaikų žaidimo erdve.
  • Draudžiama gadinti, ardyti ar kitaip keisti pastatytų įrenginių vietą, būklę.
  • Suaugusieji pilnai atsako už savo nepilnamečių vaikų saugumą. Kiekvieną kartą prieš naudojimąsi aikštele, suaugę lankytojai turi nustatyti, ar įrenginiai yra saugūs naudotis (ar nėra akivaizdžios grėsmės, kylančios dėl natūralaus įrangos susidėvėjimo, vandalizmo, klimato sąlygų ir pan.).
  • Suaugusiems lankytojams griežtai draudžiama palikti lydimus vaikus be priežiūros.
  • Lankytojams draudžiama šiukšlinti vaikų žaidimų erdvėje, vartoti alkoholį, svaigalus ar rūkalus.
  • Siekiant užtikrinti vaikų saugumą, vaikai žaidimų aikštelėje privalo būti tuščiomis kišenėmis, be skarelių, pakabukų ar grandinėlių ant kaklo, be rūbų su raišteliais, taip pat be segtukų, ženkliukų ar kitų papuošalų rūbuose.
  • Čiuožykloje leidžiama: čiuožti po vieną vaiką ir tik atsisėdus; privaloma lipti/nulipti laipteliais į čiuožyklą iš lėto ir atsargiai; draudžiama lipti/nulipti laipteliais ar čiuožti, kai po jais žaidžia kiti vaikai; griežtai draudžiama šokinėti nuo jų ar čiuožti kitaip nei sėdint.
  • Netrukdyti kitiems lankytojams naudotis žaidimo erdve.

 

 1. DVIRAČIŲ PARKAVIMO VIETOS IR LAUKO PAVĖSINĖ DVIRAČIAMS LAIKYTI
  • Administratorius nustatytoje vietoje suteikia galimybę Pastato gyventojams naudotis laikino dviračių parkavimo stovais, bei lauko pavėsine dviračiams (ar kito panašaus laisvalaikio transporto, kaip riedlentės, paspirtukai ar pan.) laikyti.
  • Lauko pavėsinėje bus numatytos ir sužymėtos vietos patalpų savininkams, įsigijusiems teisę į šios pavėsinės naudojimą. Patalpų savininkai įsipareigoja naudotis tik jiems priskirta vieta.
  • Dviračių parkavimo vietoje ir pavėsinėje, dviračius palikti tvarkingai, prirakinti su dviračių spyna.
  • Draudžiama gadinti ar kitaip pažeisti šalia esančių dviračių būklę.
  • Administratorius neatsako už dviračių parkavimo vietose ar lauko pavėsinėje paliktų dviračių saugumą. Gyventojai privalo:
   • Dviračius palikti tvarkingai ir rakinti tik prie paskirtos vietos su dviračių spyna.
   • Draudžiama gadinti ar kitaip pažeisti šalia esančių dviračių ar kitų sandėliuojamų daiktų būklę.

 

 1. SANDĖLIUKAI IR DAIKTŲ LAIKYMO VIETOS
  • Administratorius nustatytoje vietoje suteikia galimybę Pastato gyventojams, įsigijusiems teisę į šios patalpos naudojimą, naudotis sandėliukais įvairių daiktų laikymui.
  • Privačiose rakinamose sandėliukuose būtina laikytis reikalavimų:
   • Laikomi daiktai turi būti saugiai supakuoti.
   • Sandėliuojami daiktai turi atitikti priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus (negalima laikyti greitai gendančių produktų).
   • Už sandėliuojamus daiktus ir jų saugumą atsako pats daiktus palikęs asmuo.
  • Draudžiama laikyti degiąsias, sprogstamąsias, kitas žmogaus sveikatai ir gyvybei pavojingas medžiagas, pavojingus įrenginius ir (ar) prietaisus.
  • Administratorius turi teisę patekti į sandėliukų patalpą, iškilus abejonėms dėl numatytos tvarkos pažeidimų, ir imtis visų reikalingų priemonių saugumui užtikrinti.

 

 1. KIEMO ŽELDINIŲ TVARKYMAS
  • Draudžiama be Administratoriaus sutikimo savavališkai Pastato teritorijoje kirsti ir sodinti medžius, krūmus, gėles, be sutikimo juos persodinti.
  • Draudžiama ant augalų pilti trąšas, kenksmingas medžiagas, mišinius ar kitokiomis medžiagomis paveikti augalą.
  • Draudžiama teritorijoje įrengti eksterjero detales ar įrenginius.
  • Draudžiama bendrojo naudojimo teritorijose laužyti ir kirsti medžius, krūmus, jų šakas, lapus bei žiedus, mindžioti gėlynus, skinti bei rauti gėles ir ardyti veją.
  • Draudžiama kabinti ant medžių sūpuokles ir skalbinius, kalti vinimis ar kitaip tvirtinti prie medžių bet kokius įrenginius.
  • Draudžiama be teisės aktų nustatyta tvarka išduoto leidimo vykdyti žemės kasinėjimo darbus Pastato teritorijoje.

 

 1. TRANSPORTO PRIEMONIŲ LAIKYMAS IR PAKELIAMA UŽTVARA
  • Pastato patalpų Savininkai (naudotojai) privalo statyti transporto priemones sutarties pagrindu įsigytose (priskirtose) kiemo aikštelės vietose. Transporto priemones privaloma statyti tvarkingai. Draudžiama: (i) Pastato teritorijoje statyti transporto priemones kitose Savininkui nepriklausančiose kiemo aikštelės vietose, statyti transporto priemones ant vejos, šaligatvio, vietose, pažymėta specialia juosta, ženklais ir ant pėsčiųjų takų; (ii) palikti stovėti (statyti, užstatyti ir pan.) transporto priemones kiemo aikštelės važiuojamojoje dalyje; (iii) užstatyti kiemo aikštelės įvažiavimą, išvažiavimą, pravažiavimus; (iv) užstatyti, statyti kampu, iškišant į važiuojamąją dalį, parkuoti netvarkingai ar kitaip trukdyti patekti į/iš kitas kiemo aikštelių vietas ir(ar) pastatus (pastatuose esančias patalpas), esančius Pastato žemės sklype; (v) sudaryti kliūtis Pastate esančių patalpų Savininkams, lankytojams, komunalinių ar avarinės ir kitokių specialiųjų tarnybų darbuotojams patekti į(iš) pastatus (patalpas) ir kitus statinius; (vi) įrengti kitas automobilių stovėjimo aikštelės vietas ar kitaip jas peržymėti ir(ar) iš naujo paženklinti; (vii) kiemo aikštelėje statyti/laikyti techniškai netvarkingas transporto priemones; (viii) statyti transporto priemones, kurios gabaritai išsikiša iš automobilių stovėjimo aikštelės vietos. Savininkas privalo užtikrinti, kad su Savininko žinia ar sutikimu atvykę kiti asmenys laikytųsi naudojimosi kiemo aikštele tvarkos.
  • Įvažiavime į Pastato teritorijos kiemo aikštelę yra įrengta pakeliama užtvara, prie sistemos bus priregistruojami Savininkai, kad įvažiuojant ar išvažiuojant patys galėtų pakelti užtvarą (vartus) paskambinus nurodytu numeriu.
  • Pastato teritorijoje kiemo aikštelėje transporto priemonių stovėjimo vietos bus sužymėtos.
  • Draudžiama palikti stovėti neeksploatuojamas transporto priemones ilgesniam nei 1 mėn. laikotarpiui.
  • Draudžiama plauti transporto priemones Pastato teritorijoje. Taip pat draudžiama atlikti tokius transporto priemonių remontus, kurie keltų triukšmą ar darytų žalą.

 

 1. PASTATO PATALPŲ TVARKYMO IR REMONTO TVARKA
  • Draudžiama be atskiro Administratoriaus leidimo keisti, griauti, perdarinėti, savarankiškai remontuoti bet kokias Pastato bendro naudojimo patalpas, keisti, griauti, ardyti ar kitaip gadinti Pastato fasadą, bendrojo naudojimo patalpų ir apartamentų pertvarines bei laikančiąsias sienas.
  • Be Administratoriaus pritarimo – griežtai draudžiama Pastato visuose bendro naudojimo patalpose, įskaitant Pastato prieigas, Pastato stogus, vidinį kiemą ar Pastato fasadą montuoti bet kokią statytojų nenumatytą įrangą ir (ar) prietaisus.
  • Atliekant remonto darbus, dėl kurių būtų apribotas kitiems Pastato patalpų Savininkams vandens, šildymo ar kitų paslaugų tiekimas, privaloma raštu, ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki darbų pradžios, informuoti Administratorių ir tik gavus jo leidimą, informuoti visus Pastato gyventojus skelbimų lentoje.
  • Draudžiama be specialaus leidimo ar projekto didinti Pastato patalpų plotą pasinaudojus bendromis Pastato erdvėmis ar kitų bendrųjų patalpų plotu.
  • Norint atlikti generalinio remonto ar Pastato patalpų pertvarkymo darbus būtina suderinti su Administratoriumi pakeitimų techninį projektą.
  • Keičiant Pastato patalpose sumontuotus radiatorius ar kitą santechniką, elektros instaliaciją, kuri susijusi su bendro naudojimo komunikacijomis, privaloma pranešti Administratoriui prieš 10 dienų ir esant būtinybei suderinti projektą, gauti jo sutikimą.
  • Keičiant Pastato patalpų išplanavimą ar atliekant rekonstrukciją pagal Administratoriaus patvirtintą projektą privaloma ne vėliau, kaip per 1 mėn. nuo darbų pabaigos, pakeitimus įregistruoti VĮ Registrų centre.
  • Draudžiama savavališkai (išskyrus avarinius atvejus) atjungti Pastato ir/ar jo patalpų elektrą, vandenį ar šildymą. Esant būtinybei remontuoti, būtina įspėti Administratorių ir gyventojus 3 dienas prieš, kuriems bus nutraukiamas vandens, elektros ar šilumos tiekimas.
  • Vykdant Pastato patalpų remonto darbus, privaloma išvalyti ir išplauti tokiais remonto darbais priterštas laiptines, į konteinerį galima dėti tik smulkias šiukšles, stambias statybines atliekas – išvežti į tam tikslui skirtas atliekų surinkimo aikšteles. Buitinės atliekos turi būti rūšiuojamos ir dedamos į atitinkamai tam skirtus konteinerius. Draudžiama viršyti konkrečiai Pastato patalpai ar kitoms patalpoms numatytą instaliuotą elektros galią.
  • Tyliuoju paros metu, t.y. nuo 20 val. iki 8 val. darbo dienomis ir nuo 22 val. iki 10 val. savaitgaliais ir švenčių dienomis draudžiama triukšmauti ar kitaip trikdyti aplinkinių ramybę, atlikti Pastato patalpų remonto, apdailos darbus ar kelti triukšmą.

 

 1. ŠIUKŠLIŲ KONTEINERIAI
  • Draudžiama laikyti šiukšles Pastato bendro naudojimo patalpose, mėtyti jas pro Pastato patalpų langus.
  • Gyventojai privalo tinkamai naudotis šiukšlių konteineriais, mesti šiukšles tik į tam skirtus konteinerius.
  • Atliekų turėtojas, prieš išmesdamas komunalines atliekas į joms skirtą konteinerį, privalo jas tvarkingai sudėti į plastmasinius (polietileninius) maišelius.
  • Visi atliekų turėtojai turi pasirūpinti, kad konteinerius aptarnaujantis autotransportas netrukdomai galėtų privažiuoti prie atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių, pastatytu teritorijoje.
  • Griežtai draudžiama palikti įvairaus dydžio atliekas šalia konteinerių (padangas, buitinius prietaisus, tekstilės ir kitas stambiagabarites atliekas).
  • Draudžiama deginti atliekas konteineriuose, pilti atliekas šalia jų.

 

 1. APMOKĖJIMO IR APSKAITYMO TVARKA UŽ VISUS KOMUNALINIUS IŠTEKLIUS BEI KITAS IŠLAIDAS
  • Pastato patalpų Savininkai, kurių apskaitos skaitiklis yra jų valdomų patalpų viduje, privalo kiekvieno mėnesio 25-26 dieną, nurašyti savo valdomos patalpos elektros energijos skaitiklių rodmenis ir duomenis pateikti Administratoriui elektroniniu paštu (toliau – el.paštu).
  • Faktinės sunaudotos elektros energijos išlaidos apskaičiuojamos lyginant pagrindinių gyventojų skaitiklinio bei kontrolinio skaitiklio duomenis. Nesutampant kontrolinio bei pagrindinių skaitiklių duomenims, energijos nutekėjimo padariniai yra tolygiai padalinami tarp visų gyventojų.
  • Pastato patalpų Savininkai, kurių apskaitos skaitiklis yra jų valdomų patalpų viduje, privalo kiekvieno mėnesio 25-26 dieną, nurašyti vandens bei nuotekų skaitiklių rodmenis ir duomenis pateikti Administratoriui el.paštu.
  • Patalpų savininkai privalo apmokėti Pastato bendrųjų patalpų ir jų įrenginių, teritorijos ir visų kitų bendrųjų statinių bei įrenginių, esančių Pastate ir teritorijoje, išlaikymo ir išsaugojimo, einamojo remonto išlaidas, tinkamai ir sąžiningai vykdyti asmeninius sutartinius įsipareigojimus.
  • Kai Namo bendrojo naudojimo objektų remonto darbų ir sunaudotų medžiagų kaina neviršija dvidešimt eurų toks remontas yra laikomas smulkiuoju ir tokio smulkaus remonto išlaidos įeina į Eksploatavimo paslaugų tarifą.
  • Sąskaitos už komunalinius išteklius, bei visas kitas išlaidas už praeitą mėnesį, visiems gyventojams bus išsiųstos elektroniniu paštu iki sekančio mėnesio 15 dienos. Nuo sąskaitos išsiuntimo elektroniniu paštu dienos apmokėjimas būtinas per 10 kalendorinių dienų. Savininkai privalo pateikti visus teisingus kontaktinius duomenis sąskaitų gavimui. Pasikeitus Savininko kontaktams, Savininkas privalo apie tai nedelsiant, t.y. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, Administratoriui el.paštu pranešti apie pasikeitusius kontaktus. Priešingu atveju visi siunčiami sąskaitos ir kiti pranešimai bus laikomi tinkamai išsiųsti Savininkui, jei bus siunčiami paskutiniu žinomu el.paštu.
  • Administratorius pasilieka teisę neaktyvuoju ne sezono metu išrašyti sąskaitas didesniais laiko intervalais.
  • Apmokėti Pastato bendrojo naudojimo objektų išlaikymo ir išsaugojimo, saugojimo, einamojo remonto ar kito pagerinimo, bei eksploatacines išlaidas proporcingai bendrosios nuosavybės daliai.
  • Neapmokėjus laiku sąskaitos bus skaičiuojami 0,2 proc. delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną.
  • Patalpų Savininkai privalo proporcingai savo valdomų patalpų ploto daliai apmokėti išlaidas, skirtas Pastatui išlaikyti ir išsaugoti, apmokėti už Pastato bendrojo naudojimo patalpoms ar objektams suteiktas komunalines paslaugas, eksploatacines išlaidas, sumokėti mokesčius, įskaitant Savininkui tenkančios Pastatui priskirto žemės sklypo dalies nuomos mokestį, ir kitas įmokas, kurias Savininkas, kaip Pastate esančių savo patalpų savininkas, privalo mokėti remiantis galiojančiais teisės aktų reikalavimais ir/ar sudarytomis sutartimis.
  • Savininkas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pastate esančių patalpų įsigijimo, turi kreiptis į Administratorių ir reikiamas komunalines paslaugas teikiančias ir Pastatą eksploatuojančias įmones, įstaigas, organizacijas ir su jais sudaryti reikiamas sutartis dėl komunalinių ir eksploatacinių paslaugų teikimo įsigytoms patalpoms. Jeigu nuo Savininko nepriklausančių priežasčių, Savininkas negalės sudaryti reikiamų sutarčių dėl komunalinių ir eksploatacinių paslaugų teikimo įsigytoms patalpoms, tai Savininkas savo lėšomis apmoka mokesčius už įsigytų patalpų naudojimą ir eksploataciją, elektros energiją, kitas paslaugas, mokesčius valstybei, žemės nuomos mokesčius ir kitus su įsigytomis patalpomis susijusius mokesčius pagal Administratoriaus išrašomas sąskaitas, kurios bus teikiamos Savininkui apmokėti jo nurodytu elektroniniu paštu.

 

12.12 teikiamų paslaugų tarifai

 

Paslaugos

 

Kaina su PVM, Eur / kv.m. / mėn.

 

Pastabos

 

1. Administravimas

 

0,068 Eur/m²

 

Apskaičiuojama pagal gyventojų turimą naudingą plotą.
2.Namo techninė priežiūra (eksploatavimas)

 

0,076 Eur/m²

 

Apskaičiuojama pagal gyventojų turimą naudingą plotą.
3. Komunalinių atliekų išvežimas, konteinerių priežiūra. 0,10 Eur/m²

 

Apskaičiuojama pagal gyventojų turimą naudingą plotą.
4. Bendrųjų vidaus patalpų valymas 0,018 Eur/ m² Apskaičiuojama pagal gyventojų turimą naudingą plotą.
5. Teritorijos priežiūra

 

0,06 Eur/m²

 

Apskaičiuojama pagal gyventojų turimą naudingą plotą.
6. Kaupiamos lėšos

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl butų ir kt. patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. Kaupiama į atskirą sąskaitą ir naudojama tik Namo reikmėms. Pasibaigus sutarčiai, sukaupta suma perduodama Klientui arba jo įgaliotam atstovui.

0,05 Eur/m²

 

Vadovaujantis galiojančiai LR teisės aktais dėl kaupiamųjų lėšų dydžio.

 

7.Kapitalinio remonto, rekonstrukcijos ar statybų darbai, kiti sutartyje nenumatyti, bet viso objekto priežiūrai bei eksploatavimui reikalingi darbai kurie siekia daugiau nei 20 Eur:

 Konkursų ir apklausų organizavimas;

 Sąmatų derinimas su užsakovu;

 Sutarčių rengimas;

 Organizuojamų darbų priežiūra ir priėmimas.

 

Pagal faktines išlaidas

 

Vadovaujantis galiojančiai LR teisės aktais ir dėl kaupiamųjų lėšų dydžio.

 

 

 1. SKALBYKLOS PATALPA
  • Administratorius nustatytoje vietoje suteikia galimybę Pastato gyventojams naudotis Pastate esančia savitarnos skalbykla.
  • Gyventojai gali pareikšti pageidavimą, kuris bus nustatyta forma užfiksuotas, jog pageidauja naudotis skalbyklos patalpa.
  • Gyventojams, kurie naudosis skalbyklos patalpa, visos išlaidos (vanduo, elektra, eksploatacinės, remonto išlaidos) bus dengiamos proporcingai.
  • Draudžiama gadinti, ardyti ar kitaip keisti pastatytų įrenginių vietą, būklę.
  • Įrangą naudoti tik pagal paskirtį.
  • Pastebėjus įrangos sutrikimus, būtina pranešti Administratoriui.

 

 1. PIRTIS
  • Administratorius nustatytoje vietoje suteikia galimybę Pastato gyventojams naudotis pirtimi.
  • Įrengus pirtį bus patvirtinta atskira naudojimo ir apmokėjimo tvarka.

 

 1. PATALPŲ IR BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ PRIEŽIŪRA
  • Pastato bendrojo naudojimo objektų priežiūrą ir tvarkymą organizuoja Administratorius. Bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimo, nuolatinės techninės priežiūros ir remonto išlaidas apmoka Savininkai, proporcingai jiems tenkančiai bendrosios nuosavybės daliai.
  • Savininkai ir nuomininkai savo patalpų bei jose esančios inžinerinės įrangos, išskyrus bendrąją inžinerinę įrangą, priežiūrą ir remontą organizuoja patys savo lėšomis. Visus šalto ir karšto vandens, šilumos ir elektros energijos komercinės apskaitos prietaisus, taip pat ir Pastato bendrosioms reikmėms (valymui, laistymui, bendrojo naudojimo patalpų ir teritorijos apšvietimui) sunaudojamo vandens ir/ar elektros energijos apskaitos prietaisus, įrengia ir prižiūri vandens, šilumos ir elektros energijos tiekėjai savo lėšomis.
  • Pastato namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros reikalavimus nustato statybos techninis reglamentas STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ ir kiti teisės aktai.

 

 1. SAVININKŲ KITOS TEISĖS IR PAREIGOS
  • Savininkai privalo laikytis sanitarijos, higienos, priešgaisrinės apsaugos reikalavimų numatytų atitinkamuose teisės aktuose, taisyklėse ir institucijose.
  • Pastebėjus Pastatui ar gyventojų saugumui pavojų keliančius požymius, vandens ar dujų nutekėjimą būtina kuo skubiau kviesti avarinę tarnybą ir apie tai informuoti Administratorių ir specialiąsias tarnybas.
  • Draudžiama Pastato bendro naudojimo patalpose ir Pastato išorės prieigose be priežiūros paleisti, vedžioti be pavadėlio ar laikyti, bet kokius gyvūnus.
  • Laikant gyvūnus Savininkui priklausančiose patalpose, būtina vadovautis gyvūnų laikymo taisyklėmis. Užtikrinti, kad gyvūnai nekeltų grėsmės, nedarytų žalos asmenų sveikatai, gyvybei, nuosavybei, aplinkai ir kitiems gyvūnams.
  • Vesdami, vedžiodami ar būdami su gyvūnais bendrojo naudojimo patalpose ir namų teritorijoje, turėti reikiamas priemones ekskrementams surinkti, o gyvūnui priteršus bendrose patalpose ar kito asmens teritorijoje, nedelsiant surinkti ekskrementus ir kitus gyvūno paliktus teršalus.
  • Draudžiama purtyti kilimus, patalynę, mėtyti maisto likučius ar kitas šiukšles pro Pastato patalpų langus. Draudžiama šerti gyvūnus tam neskirtose vietose.
  • Draudžiama į Pastato patalpose esančią kanalizacijos sistemą mesti kietąsias medžiagas, higienos reikmenis, pilti skystąsias atliekas kurios galėtų pabloginti ar sutrikdyti bendros Pastato nuotekų sistemos funkcionavimą.
  • Griežtai draudžiama vaikščioti ant Pastato stogo.
  • Kabinti skelbimus galima tik skelbimų lentose prieš tai gavus Administratoriaus sutikimą.
  • Pagal galimybę patalpų Savininkai turi aktyviai dalyvauti organizuojamose gyventojų talkose.
  • Pagal galimybę patalpų Savininkai turi dalyvauti visuotiniuose Administratoriaus šaukiamuose Savininkų susirinkimuose ir pagal galimybes teikti pagalbą sprendžiant Pastato ir jam priskirtos teritorijos problemas.
  • Bendrose patalpose draudžiama ūkinė komercinė veikla, nesant atskiro Administratoriaus sutikimo.
  • Savininkai pastebėję šių Taisyklių pažeidimus, privalo apie tai informuoti Administratorių ir reikalui esant kviesti visas atitinkamas saugumo ir vidaus reikalų tarnybas.
  • Savininkai turi teisę imtis būtinų priemonių be kitų savininkų (naudotojų) sutikimo, kad būtų išvengta žalos ar pašalinta grėsmė bendrojo naudojimo objektams, ir reikalauti iš kitų Pastato patalpų ir kitų patalpų savininkų atlyginti išlaidas, proporcingas šių savininkų bendrosios dalinės nuosavybės daliai.
  • Už šių Taisyklių reikalavimų nesilaikymą Pastato namų savininkams (bendrasavininkams) teisės aktų nustatyta tvarka gali būti taikoma materialinė bei administracinė atsakomybė.
  • Draudžiama Pastato patalpose, sandėliuke, bendro naudojimo patalpose, įskaitant vidinį kiemą, stogą, laikyti degiąsias, sprogstamąsias, kitas žmogaus sveikatai ir gyvybei pavojingas medžiagas, pavojingus įrenginius ir (ar) prietaisus.
  • Draudžiama ant Pastato stogų, sienų, fasado (ant Pastato išorės) montuoti bet kokią įrangą ir įrengimus.
  • Draudžiama žaisti sportinius ar kitokius žaidimus, taip pat važinėti riedučiais ir riedlentėmis tam nepritaikytose vietose, važiuoti motorinėmis transporto priemonėmis ir mopedais šaligatviais ar pėsčiųjų takais, važinėti žaliuosiuose plotuose.
  • Draudžiama įrengti (kabinti, statyti, klijuoti, dažyti ar kitaip tvirtinti) ir eksponuoti reklamines informacines iškabas, plakatus, reklaminius skydus, stovus, stendus ar kitokius viešuosius užrašus bei kitus laikinus statinius be Administratoriaus pritarimo ir be vietos parinkimo schemų, įrenginių projektų, suderintų miesto savivaldybės nustatyta tvarka.
  • Patalpų Savininkai, nuomininkai ir naudotojai, naudodamiesi patalpomis, taip pat Pastato bendrojo naudojimo objektais, turi nepažeisti kitų patalpų savininkų ir naudotojų teisių ir teisėtų interesų.
  • Savininkai el.paštu info@vasarine.lt privalo Administratoriui pateikti duomenis: vardas, pavardė, el.p. adresas ir telefono numeris, apie asmenis, kurie naudosis Savininko patalpomis, laikino patalpų perdavimo ir nuomos atveju.
  • Patalpų Savininkas, parduodamas ar kitaip perleisdamas nuosavybės teise jam priklausančias Pastato patalpas, privalo apie tai pranešti Administratoriui ir atsiskaityti su juo pagal savo prievoles, kurių vykdymo terminas yra suėjęs. Tvirtinant perleidimo sandorius, Savininkas turi pateikti Administratoriaus išduotą raštą/pažyma apie prievolių Administratoriui įvykdymą ir (arba) neįvykdytas prievoles, taip pat gali būti numatytas buvusio Savininko turėtų prievolių perdavimas naujam patalpų savininkui.

 

 1. NUOMININKŲ (NAUDOTOJŲ) TEISĖS IR PAREIGOS
  • Savininkai, nuomojantys Pastate savo valdomas patalpas ar perdavę jas laikinai naudotis naudotojams, privalo supažindinti nuomininkus (naudotojus) su šiomis Taisyklėmis. Nuomininkai (naudotojai) privalo laikytis šių Taisyklių.
  • Savininkas, nuomojantis Pastate savo valdomas patalpas ar perdavęs jas laikinai naudotis naudotojams, privalo informuoti Administratorių apie Pastato patalpose gyvenančių asmenų skaičių nuomos (panaudos) laikotarpiu ir nuomininkų (naudotojų) kontaktinius duomenis.
  • Savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas Pastatui išlaikyti ir išsaugoti, nepriklausomai, ar Savininko valdoma patalpa yra išnuomota ar kitaip naudojama.
  • Nuomininkai (naudotojai), gyvendami Pastato patalpose, privalo prisidėti prie bendro naudojimo objektų priežiūros – laiptinių valymas, pagal galimybes dalyvavimas talkose.
  • Administratorius visas sąskaitas išrašo tiesiogiai Pastato patalpų Savininkui, nepriklausomai, ar Savininkas yra išnuomojęs patalpas ar suteikęs naudotis kitam asmeniui.

 

 1. ATSAKOMYBĖ IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  • Visi esantys ir naujai patalpas Pastate įsigyjantys Savininkai turi supažinti su šiomis Taisyklėmis ir privalo jų laikytis. Taisyklėmis bus viešai skelbiamos Pastato skelbimų lentoje ir internetinėje svetainėje vasarine.lt.
  • Taisyklėse neaptartos situacijos, klausimai ir ginčai, kylantys dėl jų taikymo, sprendžiami įstatymų bei teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 1. ADMINISTRATORIAUS KONTAKTAI

Pavadinimas: UAB „Skanėstai“

Buveinės adresas: Naujoji Uosto g. 3, Klaipėda

Darbo laikas: 8- 17 val. (Pirmadieniais – Penktadieniais)

Suinteresuotų asmenų priėmimo valandos: 8- 17 val. (Pirmadieniais – Penktadieniais)

Telefonas: administraciniais klausimais +37061532120, ūkio, statybos klausimais +370 684 26397

Elektroninis paštas: info@vasarine.lt

 

____________________